Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki. Adres do korespondencji: ul. Forsycjowa 2a/18, 62-052 Komorniki, tel. +48 503 494 145, adres e-mail: biuro@zabezpieczenie-danych.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
 3. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 5. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 6. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 7. Podanie przez Państwa dane jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 8. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy.
 9. Dostęp do Państwa danych mogę mieć także inne podmioty współpracujące z Usługami Teleinformatycznymi Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk. W takim przypadkach w myśl art. 28 RODO zostaną zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 10. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 11. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 12. Posiadają Państwo prawo do:
 13. sprostowania swoich nieprawidłowych danych
 14. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 15. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 16. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 17. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 18. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 19. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub złożenia wniosku o usunięcie danych.
 20. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).