Procedury

Przygotowywanie procedur w zakresie ochrony danych osobowych

Bazując na wnioskach uzyskanych z przeprowadzonych czynności audytowych w zakresie przetwarzania danych osobowych opracowujemy dokumentację bezpieczeństwa, wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 

 • politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • instrukcję przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych;
 • procedury zgłaszania naruszeń;
 • procedury udostępnienia danych;
 • procedury retencji danych;
 • procedury anonimizacji danych;
 • szacowanie ryzyka;
 • rejestry kategorii;
 • rejestry czynności;
 • upoważnienia do przetwarzania danych;
 • oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych;
 • oświadczenia poufności informacji;
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • inne niezbędne procedury, których konieczność posiadania może zostać wskazana w sprawozdaniach z przeprowadzonych audytów.

 

 

Ponadto zajmujemy się także aktualizacją opracowanych wcześniej procedur w zakresie ochrony danych osobowych.