Aktualności

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu Bezpieczeństwo danych, dalej również jako Regulamin.

 

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Bezpieczeństwo danych, zwanego dalej Konkursem.

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a, 62-052 Komorniki, NIP: 7831258259, dalej zwana Organizatorem.
 2. Organizator oświadcza, że ogłoszony Konkurs nie jest grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, których wynik zależy
  od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.0.847).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej zabezpieczenie-danych.pl w formie, która umożliwia jego utrwalenie oraz wydrukowanie.
 5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem FB – fanpage Ochrona Danych Osobowych oraz Cyberbezpieczeństwo w Polsce (źródło: https://www.facebook.com/ChronDaneOsobowe/i https://www.facebook.com/bezpieczenstwosystemuIT/) prowadzonych przez Organizatora na Facebooku.
 6. Organizator oświadcza, że w odniesieniu do Konkursu organizowanego w ramach portalu społecznościowego facebook.com, Facebook nie wspiera, nie sponsoruje ani nie jest związany w jakikolwiek sposób z Konkursem, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Informacje przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Sponsorem nagród jest Organizator.

 

2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu, zwany Uczestnik może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Jest obywatelem UE.
 3. Nie jest członkiem rodziny Organizatora Konkursu.
 4. Nie jest pracownikiem firmy Kingston Technology.

 

3

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 19.09.2020 roku do dnia 31.10.2020 roku.

 

4

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób, które w trakcie jego trwania:
 • polubią post ogłaszający Konkurs, opublikowany na fanpage Ochrona Danych Osobowych
 • odpowiedzą na zadane trzy pytania w Konkursie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika Konkursu, jeżeli nie spełni warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Zostaną usunięci także uczestnicy, którzy opublikują treści naruszające przepisy prawa, treści naruszające dobre obyczaje oraz naruszające zasady Konkursu.

 

5

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa wyłoni dwóch Zwycięzców – osoby, które udzielą najbardziej kreatywnych i prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w poście konkursowym.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone przez komisję konkursową w terminie 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 4. Decyzja ogłoszenia wyników jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

6

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 07.11.2020 roku.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage FB – Ochrona Danych Osobowych https://www.facebook.com/ChronDaneOsobowe/ w dniu ogłoszenia wyników.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 4. Organizator przekaże nagrody Zwycięzcom w terminie do 14 dni od dnia,w którym nastąpiło ogłoszenie Zwycięzców.
 5. Warunkiem przekazania nagród Zwycięzcom jest pozytywna weryfikacja ich danych.

 

7

NAGRODY W KONKURSIE

 1. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody dla Zwycięzców.
 2. Nagrodami dla zwycięzców są szyfrowane pendrive marki Kingston Technology, sponsorowane przez Organizatora.
 3. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.

 

8

REKLAMACJE

 1. Uczestnik konkursu może złożyć pisemne zastrzeżenia, zwane dalej Reklamacją, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: biuro@zabezpieczenie-danych.pl.
 3. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika konkursu Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika konkursu, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

 

9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez polajkowanie postu przez osobę biorącą udział w Konkursie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu organizacji przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, weryfikacji prawa zwycięzcy do Nagrody, ogłoszenia listy zwycięzców, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych m.in.: imienia i nazwiska identyfikującego profil na FB.
 5. W momencie wyłonienia zwycięzców osoby te są zobowiązane do podania dodatkowych danych w celu przekazania nagród, np. adresu do doręczeń.
 6. Organizator nie ma wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie oraz transfer danych osobowych  udostępnionych przez Uczestników w serwisie Uczestnik powinien zapoznać się polityką prywatności Serwisu przed przystąpieniem do Konkursu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ogłoszonym Konkursem Bezpieczeństwo danych przez firmę
Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk
z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a, 62-052 Komorniki.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a, 62-052 Komorniki. Adres do korespondencji: ul. Forsycjowa 2a, 62-052 Komorniki, tel. 503494145, e-mail: biuro@zabezpieczenie-danych.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO, a w szczególności:
 • art. 6 (1) lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 (1) lit. b RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy. Umowę pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem stanowią postanowienia Regulaminu;
 • art. 6 (1) lit. c RODO – jako niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • art. 6 (1) lit. f RODO – jako niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do ubiegania się o Nagrody w Konkursie i ewentualnie wydania Nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia ubieganie się o Nagrody w Konkursie. Odmowa podania danych adresowych przez zwycięzców Konkursu będzie skutkowała niemożnością otrzymania przez zwycięzców Nagrody.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i zarchiwizowane przez okres 5 lat od momentu przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem Pani/Pana w Konkursie.
 3. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw wynikających z przepisów RODO, prosimy o kontakt na adres e-mail, wskazany w klauzuli informacyjnej.

 

10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem.
  O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej stronie internetowej dostępnej pod adresem zabezpieczenie-danych.pl.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie uczestnictwa w konkursie wynikających z działalności Facebooka.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2019.1145).
 4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Aktualności 18 września, 2020