Aktualności

Eksperci Kingston przygotowali serię bezpłatnych eBooków na temat: 5G, pracy zdalnej oraz ochrony danych.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem

Eksperci o 5G i nie tylko: seria eBooków Kingston

 

 

Aktualności 26 września, 2020

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu Bezpieczeństwo danych, dalej również jako Regulamin.

 

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Bezpieczeństwo danych, zwanego dalej Konkursem.

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a, 62-052 Komorniki, NIP: 7831258259, dalej zwana Organizatorem.
 2. Organizator oświadcza, że ogłoszony Konkurs nie jest grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, których wynik zależy
  od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.0.847).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej zabezpieczenie-danych.pl w formie, która umożliwia jego utrwalenie oraz wydrukowanie.
 5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem FB – fanpage Ochrona Danych Osobowych oraz Cyberbezpieczeństwo w Polsce (źródło: https://www.facebook.com/ChronDaneOsobowe/i https://www.facebook.com/bezpieczenstwosystemuIT/) prowadzonych przez Organizatora na Facebooku.
 6. Organizator oświadcza, że w odniesieniu do Konkursu organizowanego w ramach portalu społecznościowego facebook.com, Facebook nie wspiera, nie sponsoruje ani nie jest związany w jakikolwiek sposób z Konkursem, ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Informacje przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Sponsorem nagród jest Organizator.

 

2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu, zwany Uczestnik może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Jest obywatelem UE.
 3. Nie jest członkiem rodziny Organizatora Konkursu.
 4. Nie jest pracownikiem firmy Kingston Technology.

 

3

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 19.09.2020 roku do dnia 31.10.2020 roku.

 

4

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs skierowany jest do osób, które w trakcie jego trwania:
 • polubią post ogłaszający Konkurs, opublikowany na fanpage Ochrona Danych Osobowych
 • odpowiedzą na zadane trzy pytania w Konkursie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika Konkursu, jeżeli nie spełni warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Zostaną usunięci także uczestnicy, którzy opublikują treści naruszające przepisy prawa, treści naruszające dobre obyczaje oraz naruszające zasady Konkursu.

 

5

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową.
 2. Komisja konkursowa wyłoni dwóch Zwycięzców – osoby, które udzielą najbardziej kreatywnych i prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w poście konkursowym.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone przez komisję konkursową w terminie 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 4. Decyzja ogłoszenia wyników jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

6

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 07.11.2020 roku.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage FB – Ochrona Danych Osobowych https://www.facebook.com/ChronDaneOsobowe/ w dniu ogłoszenia wyników.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 4. Organizator przekaże nagrody Zwycięzcom w terminie do 14 dni od dnia,w którym nastąpiło ogłoszenie Zwycięzców.
 5. Warunkiem przekazania nagród Zwycięzcom jest pozytywna weryfikacja ich danych.

 

7

NAGRODY W KONKURSIE

 1. W Konkursie zostaną przyznane dwie nagrody dla Zwycięzców.
 2. Nagrodami dla zwycięzców są szyfrowane pendrive marki Kingston Technology, sponsorowane przez Organizatora.
 3. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.

 

8

REKLAMACJE

 1. Uczestnik konkursu może złożyć pisemne zastrzeżenia, zwane dalej Reklamacją, jeżeli Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz określeniem roszczeń na adres e-mail: biuro@zabezpieczenie-danych.pl.
 3. Organizator zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Uczestnika konkursu Reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na Reklamację zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika konkursu, za pośrednictwem którego została wysłana reklamacja.

 

9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez polajkowanie postu przez osobę biorącą udział w Konkursie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu organizacji przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, weryfikacji prawa zwycięzcy do Nagrody, ogłoszenia listy zwycięzców, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych m.in.: imienia i nazwiska identyfikującego profil na FB.
 5. W momencie wyłonienia zwycięzców osoby te są zobowiązane do podania dodatkowych danych w celu przekazania nagród, np. adresu do doręczeń.
 6. Organizator nie ma wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie oraz transfer danych osobowych  udostępnionych przez Uczestników w serwisie Uczestnik powinien zapoznać się polityką prywatności Serwisu przed przystąpieniem do Konkursu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ogłoszonym Konkursem Bezpieczeństwo danych przez firmę
Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk
z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a, 62-052 Komorniki.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a, 62-052 Komorniki. Adres do korespondencji: ul. Forsycjowa 2a, 62-052 Komorniki, tel. 503494145, e-mail: biuro@zabezpieczenie-danych.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO, a w szczególności:
 • art. 6 (1) lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 (1) lit. b RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy. Umowę pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem stanowią postanowienia Regulaminu;
 • art. 6 (1) lit. c RODO – jako niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • art. 6 (1) lit. f RODO – jako niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do ubiegania się o Nagrody w Konkursie i ewentualnie wydania Nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia ubieganie się o Nagrody w Konkursie. Odmowa podania danych adresowych przez zwycięzców Konkursu będzie skutkowała niemożnością otrzymania przez zwycięzców Nagrody.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i zarchiwizowane przez okres 5 lat od momentu przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem Pani/Pana w Konkursie.
 3. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw wynikających z przepisów RODO, prosimy o kontakt na adres e-mail, wskazany w klauzuli informacyjnej.

 

10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw Uczestników konkursu nabytych przed ich wprowadzeniem.
  O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej stronie internetowej dostępnej pod adresem zabezpieczenie-danych.pl.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie uczestnictwa w konkursie wynikających z działalności Facebooka.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2019.1145).
 4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Aktualności 18 września, 2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS ZAGADNIEŃ:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH
 3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ICH ODBIORCY
 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 5. PAŃSTWA PRAWA
 6. COOKIES
 7. BEZPIECZEŃSTWO
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzacie nam Państwo swoje informacje, które przetwarzamy w konkretnych celach, ale zawsze z troską o ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są dla Państwa bardzo ważne. Zależy Nam, abyście Państwo zapoznali się z tym dokumentem i o to Państwa prosimy. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Państwa źródłem obowiązków, a jedynie informacją w jakim zakresie i celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

 

2. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Danych zbieranych za pośrednictwem strony www.zabezpieczenie-danych.pl jest firma Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki, dalej zwana Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Macie Państwo prawo skontaktować się z nami poprzez:

Chronimy Państwa prywatność, dlatego w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez prosimy o kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy.

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ICH ODBIORCY

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynikają z działań podejmowanych przez Nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać Nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.

Cel zbierania danych osobowych.

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają
  na zapamiętywanie Państwa preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań.
 • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z Nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępniony adres e-mail oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych kategorii danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy) w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, np. jeśli chcecie Państwo podzielić się z Nami opinią o Naszych produktach czy usługach, nie wymagamy, abyście podawali nam Państwo swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie imię oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Państwa życzeniem.

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres IP Użytkownika,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi, adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną, użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom poza firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę.

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

 • Odbiorcą jest Administrator strony.

W Naszym imieniu stroną www zarządza administrator domeny. Wówczas określony administrator oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną, którzy mają dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę www (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

 • Istnieją przyczyny prawne.

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń,
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony www.zabezpieczenie-danych.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez adres e-mail, udostępniony na Naszej stronie www. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Państwa żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania, jeśli nie podacie Nam Państwo adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Państwu odpowiedzi na przysłane zapytanie,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu,
  np. w procesie realizacji usługi,
 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez:
 • zarządzanie stroną www,
 • dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni.

 

5. PAŃSTWA PRAWA

Warto byście Państwo wiedzieli, jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Macie Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawo do bycia zapomnianym.
 • Macie Państwo prawo dostępu do Swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to możecie Państwo zrealizować osobiście w firmie Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki lub kontaktując się telefonicznie, bądź e-mailowo.
 • Macie Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w firmie Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki. Informujemy, że zaktualizowanie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować osobiście w firmie Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych
  na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

 

6. COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.zabezpieczenie-danych.pl  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu, w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu firmy Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki.

W szczególności:

 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

 

 

 

Aktualności 29 października, 2018

 

Dane osobowe? czym są i jak je właściwie chronić?

PESEL, NIP, imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego? to przykłady danych osobowych, czyli takich, które pozwalają nas zidentyfikować, określić naszą tożsamość. Jakie inne dane zaliczamy do danych osobowych, czym są dane wrażliwe, kto i po co przetwarza nasze dane i wreszcie dlaczego należy je chronić? informacje na ten temat porządkuje niniejszy artykuł.

 

Dane osobowe – co to takiego?

Obowiązującym aktem prawnym, który wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć z zakresu danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Precyzuje one, iż dane osobowe dzielimy na dane zwykłe i dane szczególnej kategorii. Do pierwszej grupy zaliczamy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czyli na przykład numery identyfikacyjne (PESEL, NIP), numery służbowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna), imię i nazwisko, jak również specyficzne czynniki określające jej cechy fizyczne (wygląd zewnętrzny, wzór siatkówki oka), fizjologiczne (struktura kodu genetycznego, grupa krwi), umysłowe, ekonomiczne (status majątkowy), kulturowe lub społeczne. Natomiast dane wrażliwe to dane, które określają nasze pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, religijne, filozoficzne, wyznanie, przynależność partyjną lub związkową, preferencje seksualne. Zaliczamy do nich także informacje wskazujące na nasz stan zdrowia, ewentualne nałogi, czy orzeczenia o ukaraniu i mandatach karnych. Innymi słowy danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby. Istotne jest jednak to, by pamiętać, że danymi osobowymi są również takie dane, które same nie pozwalają na natychmiastową identyfikację osoby, ale są? przy odpowiednim nakładzie kosztów, czasu i działań, i w zestawieniu z innymi informacjami, wystarczające do ustalenia jej tożsamości. Warto posłużyć się przykładem dla zobrazowania tej zasady. Znamy adres osoby, tzn. ulicę i numer bloku, w którym mieszka. Te informacje jednak nie wystarczą, by ją zidentyfikować, gdyż w tym samym budynku mieszka kilkadziesiąt innych osób. Jeśli jednak do tych danych dodamy nazwisko, będziemy mogli jednoznacznie wskazać, o kogo chodzi.

 

Jak i dlaczego należy chronić dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy każdego dnia. Bez względu na to, czym się zajmujemy, mamy z nimi do czynienia i tym samym jesteśmy za nie odpowiedzialni. Nauczyciel ma dostęp do danych osobowych swoich uczniów, rejestrator medyczny do danych osobowych pacjentów, urzędnik do danych osobowych petentów itd. Jeśli więc doszłoby do wycieku danych osobowych osoby lub grupy osób, będziemy pociągnięci do odpowiedzialności. Ktoś mógłby pomyśleć? ale przecież nie jestem IOD w mojej firmie czy instytucji, nie jestem też właścicielem podmiotu czy prezesem firmy, w związku z tym nie ponoszę bezpośredniej odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego.

Aktualności 27 kwietnia, 2017

Tagi: , ,

 

Prowadzony przez nas fanpage  https://www.facebook.com/ChronDaneOsobowe/ jest najlepszy w Polsce!  Zostaliśmy zaszczyceni  tym wyróżnieniem tym bardziej, że słowa uznania popłynęły z ust dra Macieja Kaweckiego – doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji. Jesteśmy wdzięczni wszystkim sympatykom fanpage, którzy przyczynili się do jej popularyzacji. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zapoznania się i polubienia fanpage wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli szansy tego zrobić.

Aktualności 27 kwietnia, 2017

Tagi: ,

Aktualności 25 kwietnia, 2017

Tagi: ,