Aktualności

KONKURS

1. Nazwa konkursu – Skrót nazwy europejskiego przepisu chroniącego nasze dane osobowe?
2. Polub fanpage Ochrona Danych Osobowych (o ile wcześniej nie został polubiony).
3. Udostępnij post na swoim profilu FB.
4. Wyślij zaproszenia do 5 swoich znajomych do polubienia fanpage Ochrona Danych Osobowych.
5. Polub post o konkursie Skrót nazwy europejskiego przepisu chroniącego nasze dane osobowe?

Startujemy w dniu 25.11.2018 roku o godz. 11:00, a kończymy w dniu 30.12.2018 roku o godz. 22:00.

Dla wybranych przez organizatora zwycięzców 2 naręczne zegarki marki Casio (damski i męski).

Konkurs sponsorowany i organizowany jest przez firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki/koło Poznania.

Po ogłoszeniu wyników, wybranych dwóch zwycięzców prosimy o przesłanie wiadomości z danymi niezbędnymi do wysyłki nagród na adres e-mail biuro@zabezpieczenie-danych.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Skrót nazwy europejskiego przepisu chroniącego nasze dane osobowe?
 2. Organizatorem i sponsorem Konkursu (Organizator) jest firma Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki/koło Poznania.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie na fanpage’ach Ochrona Danych Osobowych, Głos Wojewódzki i Strefa Polityki.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.11.2018 roku o godz. 11:00, a jego zakończenie następuje w dniu 30.12.2018 roku o godz. 22:00.
 5. Spośród osób, które wezmą udział w Konkursie, organizator Konkursu wyłoni 2 osoby, które otrzymają nagrodę – naręczne zegarki marki Casio (damski i męski).

II. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.

 1. Uczestnikiem konkursu (Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 16 roku życia jest zabronione.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków
 • osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt II podpunkt 1
 • osoba biorąca udział w konkursie powinna polubić fanpage Ochrona Danych Osobowych (o ile wcześniej nie został polubiony),
 • osoba biorąca udział w konkursie powinna udostępnij post konkursowy na swoim profilu FB,
 • osoba biorąca udział w konkursie powinna wysłać zaproszenia do 5 swoich znajomych do polubienia fanpage’a Ochrona Danych Osobowych,
 • osoba biorąca udział w konkursie powinna polubić post o nazwie Skrót nazwy przepisu chroniącego nasze dane osobowe?
 • Sponsor fundując nagrodę, zasługuje na polubienie Jego profilu na portalu społecznościowym Facebook.

III. Nagrody, przebieg konkursu, ogłoszenie wyników.

 1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez Organizatora.
 2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.12.2018 roku o godz. 12:00 na fanpage?u Ochrona Danych Osobowych.
 4. Zwycięzca zgłasza się do Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@zabezpieczenie-danych.pl, w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody.
 5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy wynosi do 7 dni kalendarzowych.
 6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5, jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z odbioru nagrody.
 7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.
 8. W celu odebrania nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w wiadomości skierowanej na adres biuro@zabezpieczenie-danych.pl informacji potrzebnych do przesłania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu.
 9. Organizator ponosi odpowiedzialności za nagrody (za ich jakość, termin dostarczenia) oraz liczy się z możliwością reklamacji. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania nagrody na adres siedziby Organizatora.

IV. Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów, zobowiązuje się w ciągu 6 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
 2. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika w przypadku:
 • podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia,
 • tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 16 roku życia,
 • udział w konkursie przy pomocy kilku kont,
 • zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
 • udział w konkursie osoby poniżej 16 roku życia,
 • używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone, naruszających prawa osób trzecich.

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.
 2. Uczestnik spełniając warunki opisane w niniejszym Regulaminie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko na potrzeby Konkursu i  w przypadku zwycięzców wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przesłania nagrody.
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą 62-052 Komorniki, ul. Forsycjowa 2a/18.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 pkt 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej RODO oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest w niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu przez firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą 62-052 Komorniki,
  ul. Forsycjowa 2a/18.
 6. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
 7. Dane osobowe należące do Uczestnika nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Jeżeli Uczestnik uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 9. Uczestnik posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

VI. Postanowienia końcowe.

Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na fanpage’u Ochrona Danych Osobowych do momentu zakończenia i zamknięcia konkursu.

Ta promocja nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz, że dostarczasz informacje organizatorowi i sponsorowi konkursu, a nie Facebookowi. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane tylko w celach przeprowadzenia konkursu.

Aktualności 25 Listopad, 2018