Aktualności

KONKURS

1. Nazwa konkursu – Skrót nazwy europejskiego przepisu chroniącego nasze dane osobowe?
2. Polub fanpage Ochrona Danych Osobowych (o ile wcześniej nie został polubiony).
3. Udostępnij post na swoim profilu FB.
4. Wyślij zaproszenia do 5 swoich znajomych do polubienia fanpage Ochrona Danych Osobowych.
5. Polub post o konkursie Skrót nazwy europejskiego przepisu chroniącego nasze dane osobowe?

Startujemy w dniu 25.11.2018 roku o godz. 11:00, a kończymy w dniu 30.12.2018 roku o godz. 22:00.

Dla wybranych przez organizatora zwycięzców 2 naręczne zegarki marki Casio (damski i męski).

Konkurs sponsorowany i organizowany jest przez firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki/koło Poznania.

Po ogłoszeniu wyników, wybranych dwóch zwycięzców prosimy o przesłanie wiadomości z danymi niezbędnymi do wysyłki nagród na adres e-mail biuro@zabezpieczenie-danych.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Skrót nazwy europejskiego przepisu chroniącego nasze dane osobowe?
 2. Organizatorem i sponsorem Konkursu (Organizator) jest firma Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki/koło Poznania.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie na fanpage’ach Ochrona Danych Osobowych, Głos Wojewódzki i Strefa Polityki.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.11.2018 roku o godz. 11:00, a jego zakończenie następuje w dniu 30.12.2018 roku o godz. 22:00.
 5. Spośród osób, które wezmą udział w Konkursie, organizator Konkursu wyłoni 2 osoby, które otrzymają nagrodę – naręczne zegarki marki Casio (damski i męski).

II. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.

 1. Uczestnikiem konkursu (Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 16 roku życia jest zabronione.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków
 • osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt II podpunkt 1
 • osoba biorąca udział w konkursie powinna polubić fanpage Ochrona Danych Osobowych (o ile wcześniej nie został polubiony),
 • osoba biorąca udział w konkursie powinna udostępnij post konkursowy na swoim profilu FB,
 • osoba biorąca udział w konkursie powinna wysłać zaproszenia do 5 swoich znajomych do polubienia fanpage’a Ochrona Danych Osobowych,
 • osoba biorąca udział w konkursie powinna polubić post o nazwie Skrót nazwy przepisu chroniącego nasze dane osobowe?
 • Sponsor fundując nagrodę, zasługuje na polubienie Jego profilu na portalu społecznościowym Facebook.

III. Nagrody, przebieg konkursu, ogłoszenie wyników.

 1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez Organizatora.
 2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.12.2018 roku o godz. 12:00 na fanpage?u Ochrona Danych Osobowych.
 4. Zwycięzca zgłasza się do Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@zabezpieczenie-danych.pl, w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody.
 5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy wynosi do 7 dni kalendarzowych.
 6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5, jest równoznaczny z rezygnacją przez Uczestnika z odbioru nagrody.
 7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.
 8. W celu odebrania nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w wiadomości skierowanej na adres biuro@zabezpieczenie-danych.pl informacji potrzebnych do przesłania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie nr telefonu.
 9. Organizator ponosi odpowiedzialności za nagrody (za ich jakość, termin dostarczenia) oraz liczy się z możliwością reklamacji. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania nagrody na adres siedziby Organizatora.

IV. Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów, zobowiązuje się w ciągu 6 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
 2. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika w przypadku:
 • podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia,
 • tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 16 roku życia,
 • udział w konkursie przy pomocy kilku kont,
 • zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
 • udział w konkursie osoby poniżej 16 roku życia,
 • używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone, naruszających prawa osób trzecich.

Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu.
 2. Uczestnik spełniając warunki opisane w niniejszym Regulaminie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko na potrzeby Konkursu i  w przypadku zwycięzców wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przesłania nagrody.
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą 62-052 Komorniki, ul. Forsycjowa 2a/18.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 pkt 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej RODO oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest w niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu przez firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo Tomasz Surdyk z siedzibą 62-052 Komorniki,
  ul. Forsycjowa 2a/18.
 6. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
 7. Dane osobowe należące do Uczestnika nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Jeżeli Uczestnik uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 9. Uczestnik posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

VI. Postanowienia końcowe.

Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na fanpage’u Ochrona Danych Osobowych do momentu zakończenia i zamknięcia konkursu.

Ta promocja nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz, że dostarczasz informacje organizatorowi i sponsorowi konkursu, a nie Facebookowi. Informacje podane w konkursie, będą wykorzystane tylko w celach przeprowadzenia konkursu.

Aktualności 25 Listopad, 2018

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS ZAGADNIEŃ:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH
 3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ICH ODBIORCY
 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 5. PAŃSTWA PRAWA
 6. COOKIES
 7. BEZPIECZEŃSTWO
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzacie nam Państwo swoje informacje, które przetwarzamy w konkretnych celach, ale zawsze z troską o ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są dla Państwa bardzo ważne. Zależy Nam, abyście Państwo zapoznali się z tym dokumentem i o to Państwa prosimy. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Państwa źródłem obowiązków, a jedynie informacją w jakim zakresie i celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

 

2. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem Danych zbieranych za pośrednictwem strony www.zabezpieczenie-danych.pl jest firma Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki, dalej zwana Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Macie Państwo prawo skontaktować się z nami poprzez:

Chronimy Państwa prywatność, dlatego w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez prosimy o kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy.

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ICH ODBIORCY

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynikają z działań podejmowanych przez Nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać Nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.

Cel zbierania danych osobowych.

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają
  na zapamiętywanie Państwa preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań.
 • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z Nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępniony adres e-mail oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych kategorii danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy) w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, np. jeśli chcecie Państwo podzielić się z Nami opinią o Naszych produktach czy usługach, nie wymagamy, abyście podawali nam Państwo swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie imię oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Państwa życzeniem.

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres IP Użytkownika,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi, adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną, użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom poza firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę.

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

 • Odbiorcą jest Administrator strony.

W Naszym imieniu stroną www zarządza administrator domeny. Wówczas określony administrator oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną, którzy mają dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę www (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

 • Istnieją przyczyny prawne.

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza firmę Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń,
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony www.zabezpieczenie-danych.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez adres e-mail, udostępniony na Naszej stronie www. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Państwa żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania, jeśli nie podacie Nam Państwo adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Państwu odpowiedzi na przysłane zapytanie,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu,
  np. w procesie realizacji usługi,
 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są poprzez:
 • zarządzanie stroną www,
 • dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni.

 

5. PAŃSTWA PRAWA

Warto byście Państwo wiedzieli, jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Macie Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawo do bycia zapomnianym.
 • Macie Państwo prawo dostępu do Swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to możecie Państwo zrealizować osobiście w firmie Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki lub kontaktując się telefonicznie, bądź e-mailowo.
 • Macie Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w firmie Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki. Informujemy, że zaktualizowanie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
 • Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować osobiście w firmie Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
 • Dodatkowo macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych
  na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

 

6. COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.zabezpieczenie-danych.pl  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu, w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu firmy Usługi Teleinformatyczne Ochrona Danych Osobowych Projekty dokumentacji – Audyty – Doradztwo z siedzibą przy ul. Forsycjowej 2a/18, 62-052 Komorniki.

W szczególności:

 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

 

 

 

Aktualności 29 Październik, 2018

 

Dane osobowe? czym są i jak je właściwie chronić?

PESEL, NIP, imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego? to przykłady danych osobowych, czyli takich, które pozwalają nas zidentyfikować, określić naszą tożsamość. Jakie inne dane zaliczamy do danych osobowych, czym są dane wrażliwe, kto i po co przetwarza nasze dane i wreszcie dlaczego należy je chronić? informacje na ten temat porządkuje niniejszy artykuł.

 

Dane osobowe – co to takiego?

Obowiązującym aktem prawnym, który wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć z zakresu danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Precyzuje one, iż dane osobowe dzielimy na dane zwykłe i dane szczególnej kategorii. Do pierwszej grupy zaliczamy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czyli na przykład numery identyfikacyjne (PESEL, NIP), numery służbowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna), imię i nazwisko, jak również specyficzne czynniki określające jej cechy fizyczne (wygląd zewnętrzny, wzór siatkówki oka), fizjologiczne (struktura kodu genetycznego, grupa krwi), umysłowe, ekonomiczne (status majątkowy), kulturowe lub społeczne. Natomiast dane wrażliwe to dane, które określają nasze pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, religijne, filozoficzne, wyznanie, przynależność partyjną lub związkową, preferencje seksualne. Zaliczamy do nich także informacje wskazujące na nasz stan zdrowia, ewentualne nałogi, czy orzeczenia o ukaraniu i mandatach karnych. Innymi słowy danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby. Istotne jest jednak to, by pamiętać, że danymi osobowymi są również takie dane, które same nie pozwalają na natychmiastową identyfikację osoby, ale są? przy odpowiednim nakładzie kosztów, czasu i działań, i w zestawieniu z innymi informacjami, wystarczające do ustalenia jej tożsamości. Warto posłużyć się przykładem dla zobrazowania tej zasady. Znamy adres osoby, tzn. ulicę i numer bloku, w którym mieszka. Te informacje jednak nie wystarczą, by ją zidentyfikować, gdyż w tym samym budynku mieszka kilkadziesiąt innych osób. Jeśli jednak do tych danych dodamy nazwisko, będziemy mogli jednoznacznie wskazać, o kogo chodzi.

 

Jak i dlaczego należy chronić dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy każdego dnia. Bez względu na to, czym się zajmujemy, mamy z nimi do czynienia i tym samym jesteśmy za nie odpowiedzialni. Nauczyciel ma dostęp do danych osobowych swoich uczniów, rejestrator medyczny do danych osobowych pacjentów, urzędnik do danych osobowych petentów itd. Jeśli więc doszłoby do wycieku danych osobowych osoby lub grupy osób, będziemy pociągnięci do odpowiedzialności. Ktoś mógłby pomyśleć? ale przecież nie jestem IOD w mojej firmie czy instytucji, nie jestem też właścicielem podmiotu czy prezesem firmy, w związku z tym nie ponoszę bezpośredniej odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego.

Aktualności 27 Kwiecień, 2017

Tagi: , ,

 

Prowadzony przez nas fanpage  https://www.facebook.com/ChronDaneOsobowe/ jest najlepszy w Polsce!  Zostaliśmy zaszczyceni  tym wyróżnieniem tym bardziej, że słowa uznania popłynęły z ust dra Macieja Kaweckiego – doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji. Jesteśmy wdzięczni wszystkim sympatykom fanpage, którzy przyczynili się do jej popularyzacji. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do zapoznania się i polubienia fanpage wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli szansy tego zrobić.

Aktualności 27 Kwiecień, 2017

Tagi: ,

Aktualności 25 Kwiecień, 2017

Tagi: ,